top of page
Service is not available / Dịch vụ hiện không sẵn

Self-Defense / Tự vệ

Group Class aimed at all levels Lớp nhóm hướng đến những người ở mọi cấp độ.

  • 300,000 Vietnamese dong
  • Đường Xuân Diệu

Mô tả dịch vụ

STAR has delivered our self-defense program to hundreds of people since opening in 2020. Head coach Phu in particular has more than 10 years of experience practicing and teaching self-defense, including a career in state security protecting dignitaries including President Obama! The self-defense system taught at STAR is based on real-world situations. We don’t want you to ever have to use it, but if you do, it’s our job to ensure that the skills you have are practical, effective, and safe. STAR is the only centre in Tay Ho that is licensed to teach self-defense, and Coach Phu is one of the very few actively-practicing teachers of the self-defense systems that are legal in Vietnam. Vietnam has strict legislative boundaries around self-defense classes. All our courses and coaches operate only within that framework. ---- Kể từ khi mở cửa năm 2020, chúng tôi đã đào tạo Võ thuật tự vệ cho hàng trăm học viên ở mọi lứa tuổi và thành phần. Huấn luyện viên trưởng Phú tích lũy hơn 10 năm kinh nghiệm luyện tập và giảng dạy bộ môn võ tự vệ, anh từng thuộc đội kỹ an cấp cao, giữ vị trí quan trọng bảo vệ an toàn cho các lãnh đạo cao cấp trong đó có Tổng thống Obama! Chương trình võ tự vệ được giảng dạy tại STAR dựa trên các tình huống thực tế. Chúng tôi không mong muốn bạn phải sử dụng tới các kỹ năng đó, nhưng nếu trong tình thế bắt buộc, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng các kỹ năng tự vệ bạn có là thiết thực, hiệu quả và an toàn. STAR là trung tâm duy nhất tại Tây Hồ được cấp phép đào tạo bộ môn võ thuật tự vệ và Huấn luyện viên Phú là một trong số rất ít giáo viên phát triển thực thi hệ thống tự vệ hợp pháp tại Việt Nam. Việt Nam có giới luật nghiêm ngặt về bộ môn tự vệ. Tất cả các khóa học và huấn luyện viên của chúng tôi cam kết chỉ hoạt động trong khuôn khổ được cho phép.


Buổi sắp tới


Cancellation Policy / Điều Khoản Hủy

Chính sách hủy lịch tập - Hãy Ghi Nhớ Thẻ thành viên cá nhân: Khóa đào tạo 1:1 phải được đặt trước. Thành viên hủy lịch muộn hơn 6 giờ trước khi tiết học bắt đầu, sẽ vẫn tính phí đầy đủ buổi tập luyện đó. Thẻ thành viên nhóm: Các lớp nhóm phải đặt trước. - Trường hợp thành viên hủy muộn hơn 6 giờ trước khi lớp học bắt đầu: - Thành viên sử dụng Thẻ 8 lớp sẽ được tính phí đầy đủ. - Thành viên sử dụng Thẻ Không giới hạn, Hệ thống sẽ khóa quyền đặt lịch trong 3 ngày tiếp theo Tập Thử Miễn Phí: *Xin lưu ý rằng không có lớp tập thử cho các chương trình đào tạo võ tự vệ, "chỉ đang du lịch Hà Nội" dịch vụ, hoặc chỉ sử dụng phòng gym ------------------- Booking Cancellation Policy - Reminder Personal Training: Personal training must be booked in advance. If the session is canceled by the member less than 6 hours before the session start time, the member will be charged in full. Group Training: Group training must be booked in advance. If attendance is canceled less than 6 hours before class start time: - Members with an 8 Class Pass will be charged in full for the class. - Members with an Unlimited Class Pass will be unable to book for the following 3 days. FREE TRIALS: **Please note there is no free trial for self-defense training programs, "Just visiting Hanoi" packages (tourists) or gym only usage.


Chi tiết liên hệ

  • STAR Kickboxing and Fitness, Đường Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam

    +84 359 533 586

    starkickboxingandfitness@gmail.com


bottom of page