top of page

Strength and Conditioning

Please read the description Đọc mô tả!

  • 1 gi
  • 300,000 Vietnamese dong
  • Đường Xuân Diệu

Mô tả dịch vụ

This class is focused on developing strength and conditioning through weight training. The programming is built over 6-8 week blocks and it is intended that you will attend the classes each week to get the most out of it! The classes are based on using bench press, squat and deadlift as the core lift, then building conditioning exercises around this, to build strength, at the end of each block we will test your "1 rep max" in the 3 lifts to see how much stronger you are getting! Who is this class for? Everyone. It doesn't matter if you have never touched a barbell before or you are seasoned powerlifter, the numbers of participants is kept small to ensure that the coach can work with you on an individual basis in a group setting. Will it interfere with my martial arts training? No! All of our class offerings are focused on making you a stronger, more agile and healthy person. ---- Lớp học này tập trung vào việc phát triển sức mạnh và khả năng điều hòa thông qua tập tạ. Chương trình được xây dựng trong các khối 6-8 tuần và dự kiến ​​bạn sẽ tham gia các lớp học mỗi tuần để tận dụng tối đa chương trình! Các lớp học dựa trên việc sử dụng băng ghế tập, squat và deadlift làm bài tập chính, sau đó xây dựng các bài tập điều hòa xung quanh bài tập này, để tăng cường sức mạnh, ở cuối mỗi đợt tập luyện, chúng tôi sẽ kiểm tra "1 rep max" của bạn trong 3 lần nâng để xem sức mạnh của bạn đang được cải thiện tới đâu. Lớp học này dành cho ai? Mọi người. Không quan trọng bạn chưa từng thử tập tạ trước đây hay bạn là vận động viên cử tạ dày dạn kinh nghiệm, số lượng người tham gia được giữ ở mức nhỏ để đảm bảo rằng huấn luyện viên có thể làm việc với bạn trên cơ sở dữ liệu của từng cá nhân trong môi trường tập luyện nhóm. Nó sẽ can thiệp vào việc đào tạo võ thuật của tôi? KHÔNG! Tất cả các dịch vụ trong lớp của chúng tôi đều tập trung vào việc giúp bạn trở thành một người mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn và khỏe mạnh hơn.


Buổi sắp tới


Cancellation Policy / Điều Khoản Hủy

Chính sách hủy lịch tập - Hãy Ghi Nhớ Thẻ thành viên cá nhân: Khóa đào tạo 1:1 phải được đặt trước. Thành viên hủy lịch muộn hơn 6 giờ trước khi tiết học bắt đầu, sẽ vẫn tính phí đầy đủ buổi tập luyện đó. Thẻ thành viên nhóm: Các lớp nhóm phải đặt trước. - Trường hợp thành viên hủy muộn hơn 6 giờ trước khi lớp học bắt đầu: - Thành viên sử dụng Thẻ 8 lớp sẽ được tính phí đầy đủ. - Thành viên sử dụng Thẻ Không giới hạn, Hệ thống sẽ khóa quyền đặt lịch trong 3 ngày tiếp theo Tập Thử Miễn Phí: *Xin lưu ý rằng không có lớp tập thử cho các chương trình đào tạo võ tự vệ, "chỉ đang du lịch Hà Nội" dịch vụ, hoặc chỉ sử dụng phòng gym ------------------- Booking Cancellation Policy - Reminder Personal Training: Personal training must be booked in advance. If the session is canceled by the member less than 6 hours before the session start time, the member will be charged in full. Group Training: Group training must be booked in advance. If attendance is canceled less than 6 hours before class start time: - Members with an 8 Class Pass will be charged in full for the class. - Members with an Unlimited Class Pass will be unable to book for the following 3 days. FREE TRIALS: **Please note there is no free trial for self-defense training programs, "Just visiting Hanoi" packages (tourists) or gym only usage.


Chi tiết liên hệ

  • STAR Kickboxing and Fitness, Đường Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hanoi, Vietnam


bottom of page