top of page

Đặt Lịch Tập Trực Tuyến

 • Đặt buổi tập thử miễn phí / Book a free trial

  Đọc thêm

  1 giờ

 • Đặt buổi tập cá nhân / Book your PT session

  Đọc thêm

  1 giờ

  800,000 Vietnamese dong
 • Free for PT / Group Members / See description for non-members

  Đọc thêm

  1 giờ

  Từ 150,000 Vietnamese dong
 • Đặt buổi tập cá nhân tại nhà/ Book your PT session at home

  Đọc thêm

  1 giờ

  1,000,000 Vietnamese dong
 • Group Class aimed at all levels Lớp nhóm hướng đến những người ở mọi...

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ

  300,000 Vietnamese dong
 • Group Class aimed at all levels Lớp nhóm hướng đến những người ở mọi...

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ

  300,000 Vietnamese dong
 • MuayThai, Kickboxing and Boxing

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  Thời lượng thay đổi

  300,000 Vietnamese dong
 • Ice Bath after sparring! Pre-booking needed

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  45 phút

 • Please read the description Đọc mô tả!

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ

  300,000 Vietnamese dong
 • Improving fitness, strength and stamina! Cải thiện sức mạnh và sức chị...

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ

  300,000 Vietnamese dong
 • Yoga Vinyasa - All Levels Mọi cấp độ

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ

  300,000 Vietnamese dong
 • No gi BJJ / Grappling Class

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ 30 phút

  300,000 Vietnamese dong
 • Kids Class 5-11 years old, 12+ can join the main classes

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ

  300,000 Vietnamese dong
 • Group Class aimed at all levels Lớp nhóm hướng đến những người ở mọi ...

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  300,000 Vietnamese dong
 • Group Class aimed at all levels Lớp nhóm hướng đến những người ở mọi ...

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  Donation Based Class
 • Group Class aimed at all levels Lớp nhóm hướng đến những người ở mọi...

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ

  300,000 Vietnamese dong
 • Group Class aimed at all levels Lớp nhóm hướng đến những người ở mọi...

  Đọc thêm

  Đang tải ngày...

  1 giờ 30 phút

  300,000 Vietnamese dong
 • Đặt buổi tập tập võ tự vệ / Book private self-defense training session

  Đọc thêm

  1 giờ

  800,000 Vietnamese dong
Book Online: Bookings
bottom of page