top of page

FAQs

 • Do your trainers speak English? -- Huấn luyện viên của bạn có nói tiếng Anh không?
  All services are available in English and Vietnamese Tất cả các dịch vụ đều có tiếng Anh và tiếng Việt
 • What sports / subjects do you offer at your centre? -- Trung tâm cung cấp những bộ môn/môn thể thao nào?
  Muay Thai, Kickboxing, Boxing, Brazilian Jiu-Jitsu, Self-Defense and Yoga. If you have some specific requirements let us know so we can match you with the most suitable coach. We also offer fitness focussed services such as “kickfit”, “boxfit”, weight training, transformation etc. Muay Thái, Kickboxing, Boxing, Nhu thuật Brazil (BJJ), võ tự vệ và Yoga. Nếu bạn có một vài nhu cầu cụ thể nào hãy cho chúng tôi biết, để chúng tôi có thể sắp xếp HLV phù hợp nhất với bạn. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tập trung vào thể hình như “kickfit”, boxfit”, tập luyện với tạ, thay đổi hình thể etc.
 • What previous experience do I need? -- Tôi cần những kinh nghiệm nào trước đây?
  We train people at all kinds of levels including absolute beginners! No previous experience is necessary. Chúng tôi đào tạo mọi người ở mọi cấp độ kể cả những người mới bắt đầu! Không có kinh nghiệm nào trước đây là cần thiết.
 • I have an injury/health problem, can I still train with you? -- Tôi có chấn thương/vấn đề sức khỏe, tôi vẫn có thể tập luyện chứ?
  Before training at STAR all customers are required to complete our New Customer Information Form which includes questions about your health. Please proivde us with as much detail as possible so that the coach can prepare a suitable training program for you. Trước khi tập luyện tại STAR, tất cả khách hàng đều được yêu cầu hoàn thành Bản thông tin Khách hàng mới của chúng tôi, trong đó bao gồm những câu hỏi về vấn đề sức khỏe của bạn. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin càng chi tiết càng tốt để huấn luyện viên của chúng tôi có thể thiết kế chương trình tập luyện phù hợp với bạn.
 • Are you closed for national holidays such as Tet? -- Trung tâm có đóng cửa vào những ngày lễ quốc gia như Tết không?
  Subject to our team’s availability we will usually try to operate a scaled down service during holiday periods. The only exception to this is usually the week-long Tet Holiday (Vietnamese Lunar New Year) which takes place usually around January / February. During this holiday we will be closed for 4-7 days, depending on the coaches availability there may be some classes and PT sessions available but the schedule will be quite minimal. We usually announce the plan 1 month before and we always extend all active memberships by 1 week to accommodate the break in service and ensure nobody misses out! Tùy thuộc vào lịch cá nhân của đội ngũ nhân viên, chúng tôi thường sẽ cố gắng vận hành một dịch vụ thu nhỏ trong thời gian nghỉ lễ. Ngoại lệ duy nhất cho điều này thường là Kỳ nghỉ Tết (Tết Nguyên đán của Việt Nam) kéo dài một tuần, thường diễn ra vào khoảng tháng 1 / tháng 2. Trong kỳ nghỉ này, chúng tôi sẽ đóng cửa từ 4 - 7 ngày, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của huấn luyện viên, có thể có một số lớp nhóm và lớp cá nhân nhưng lịch tập sẽ khá tối thiểu. Chúng tôi thường thông báo kế hoạch trước 1 tháng và chúng tôi luôn gia hạn tất cả các gói thành viên đang hoạt động thêm 1 tuần để phù hợp với thời gian tạm dừng dịch vụ và đảm bảo không ai bỏ lỡ!
 • Can I have a free trial? -- Tôi có thể có một buổi tập thử thử miễn phí không?
  Free trials are available for anyone staying in Hanoi for more than 30 days. A free trial includes 1 personal training OR 1 group training session. All free trials need to be booked in advance, you can book on the website or chat with us if you need any support! If you are staying in Hanoi for less than 30 days we would like to direct you to our "Just Visiting Hanoi" services Buổi tập thử miễn phí luôn dành cho bất kỳ ai ở lại Hà Nội từ 30 ngày trở lên. Buổi tập thử miễn phí bao gồm 1 buổi tập luyện cá nhân HOẶC 1 buổi tập luyện theo nhóm. Tất cả các buổi tập thử miễn phí cần phải được đặt trước, bạn có thể đặt trên trang web hoặc trò chuyện với chúng tôi nếu cần hỗ trợ! Nếu bạn ở Hà Nội dưới 30 ngày, chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn dịch vụ "Chỉ đang du lịch Hà Nội" của chúng tôi
 • What are your prices for personal training? -- Giá tập luyện cá nhân của trung tâm là bao nhiêu?
  Our prices and membership options are fully listed on our website: Giá cả và các lựa chọn gói thành viên của chúng tôi được liệt kê đầy đủ trên trang web của chúng tôi:
 • Do you have group training options? -- Trung tâm có lựa chọn gói tập luyện theo nhóm không?
  With over 30 hours of group classes on our schedule every week, we proudly offer the biggest and most diverse group class schedule in the area! Full details of the group class schedule and membership options can be viewed on our website: Với hơn 30 giờ lớp nhóm trong lịch tập hàng tuần, chúng tôi tự hào cung cấp lịch tập nhóm lớn nhất và đa dạng nhất trong khu vực! Bạn có thể xem chi tiết đầy đủ về lịch tập nhóm và các lựa chọn gói thành viên trên trang web của chúng tôi:
 • Do you have training options for children? -- Trung tâm có chương trình tập luyện cho trẻ em không?
  We have worked hard to create a family friendly environment, ideal for children to come and enjoy martial arts! We offer private training and a regular schedule of group classes for kids, we usually start with children aged 5 years old and upwards. If your child is 4-4.5 years old, they can still try the class and the coach will advise parents about whether or not your child is ready. Teenagers are also welcome to join the main schedule of group classes if they prefer. Find out more about our children services and why you can trust STAR on our website: Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để tạo ra một môi trường thân thiện với gia đình, lý tưởng cho trẻ em đến và thưởng thức võ thuật! Chúng tôi cung cấp chương trình tập luyện riêng và lịch tập nhóm thường xuyên cho các bé, chúng tôi thường bắt đầu với trẻ từ 5 tuổi trở lên. Nếu con bạn từ 4-4,5 tuổi vẫn có thể tham gia lớp học và huấn luyện viên sẽ tư vấn cho phụ huynh xem liệu con bạn đã sẵn sàng hay chưa. Thanh thiếu niên cũng được hoan nghênh tham gia lịch tập chính của các lớp tập nhóm nếu họ muốn. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ dành cho trẻ em của chúng tôi và lý do bạn có thể tin tưởng STAR trên trang web của chúng tôi:
 • Can I train on my own in your gym/center? -- Tôi có thể tự tập luyện tại phòng tập/trung tâm của bạn không?
  Gym access is included in all personal training and group class memberships. All gym sessions must be pre-booked to prevent overcrowding in the center. For gym only memberships please take a look at our "Just Visiting Hanoi" page on our website: Quyền lợi sử dụng phòng tập được bao gồm trong tất cả các gói tập luyện cá nhân và gói thành viên tập lớp nhóm. Tất cả các buổi tập gym đều phải đặt trước để tránh tình trạng quá tải ở trung tâm. Đối với gói thành viên Chỉ sử dụng phòng gym, vui lòng xem trang "Chỉ đang du lịch Hà Nội" trên trang web của chúng tôi:
 • Can I pause my membership? -- Tôi có thể tạm dừng gói thành viên của mình không?
  Pausing memberships varies based on the membership type, see the terms and conditions for details, however we understand that circumstances change so please speak to us directly about your options if you need to take a break. Việc tạm dừng gói cách thành viên sẽ khác nhau tùy theo loại gói, vui lòng xem các điều khoản và điều kiện để biết thêm chi tiết, tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng tình trạng sẽ thay đổi nên vui lòng trao đổi trực tiếp với chúng tôi về các lựa chọn của bạn nếu bạn cần nghỉ ngơi.
 • I need to leave Hanoi, can I get a refund on the remainder of my membership? -- Tôi cần phải rời Hà Nội, tôi có được hoàn lại số tiền còn lại trong thẻ thành viên không?
  We operate a no refunds policy, however, we are happy for members to transfer their memberships to someone else depending on the terms of their specific membership. Chúng tôi thực hiện chính sách không hoàn lại tiền, tuy nhiên, chúng tôi rất vui khi các thành viên chuyển gói thành viên của họ cho người khác tùy thuộc vào các điều khoản của gói thành viên của họ.
 • My membership is about to expire but I have not used all my sessions/classes, what can I do? -- Gói thành viên của tôi sắp hết hạn nhưng tôi chưa sử dụng hết các buổi/lớp tập của mình, tôi phải làm sao?
  We are happy to roll over any unused sessions to your next membership. Speak to the reception team to arrange this. Chúng tôi rất sẵn lòng chuyển mọi buổi tập chưa sử dụng sang gói thành viên tiếp theo của bạn. Hãy nói chuyện với đội ngũ lễ tân để sắp xếp việc này.
 • Do you offer 2:1 training (2 members with 1 trainer)? -- Bạn có tổ chức tập luyện 2:1 (2 thành viên với 1 huấn luyện viên) không?
  Yes, for each additional person joining a PT session they are charged at 50% of the session fee. Example: Bronze member plus a friend - 540,000vnd + 50% = 810,000vnd per session. Speak to reception to arrange this. Có, đối với mỗi người bổ sung tham gia buổi tập PT, họ sẽ phải trả 50% phí buổi tập. Ví dụ: Thành viên gói Bronze cộng thêm với một người bạn - 540.000vnd + 50% = 810.000vnd mỗi buổi. Hãy nói chuyện với lễ tân để sắp xếp việc này.
 • How far in advance can I book a session? -- Tôi có thể đặt trước một buổi học trước bao lâu?
  Upto 4 weeks in advance. Trước tối đa 4 tuần.
 • What is the latest I can book a session? -- Thời gian muộn nhất mà tôi có thể đặt một buổi học là gì?
  The latest you can book is 4 hours in advance. Bạn có thể đặt lịch muộn nhất là trước 4 tiếng.
 • Can I just walk-in? -- Tôi có thể tới mà không cần đặt lịch được không?
  We prefer all bookings to be made in advance as we cannot guarantee a trainer will be available. Chúng tôi muốn tất cả các lịch tập luyện được đặt trước vì chúng tôi không thể đảm bảo sẽ có huấn luyện viên đang rảnh lúc bạn tới.
 • Can I cancel my session? -- Tôi có thể hủy lớp của mình không?
  Yes you can cancel without charge upto 6 hours before the session start time. If less than 6 hours notice is given you will still be charged for the session (unlimited group members will be blocked from booking for 3 days) Có, bạn có thể hủy mà không tính phí tối đa 6 giờ trước thời gian bắt đầu lớp học. Nếu thông báo trước ít hơn 6 giờ, bạn vẫn bị tính phí cho tiết đó (với gói lớp nhóm unlimited sẽ bị chặn đặt lịch trong 3 ngày)
 • I am running late for my session, what can I do? -- Tôi đến trễ trong tiết của mình, tôi có thể làm gì?
  Message the team on the STAR app so we know that you are still coming. If your trainer has a booking after your session then they will still need to finish your session at the planned time. Nhắn tin cho đội ngũ trên ứng dụng STAR để chúng tôi biết rằng bạn vẫn đến. Nếu huấn luyện viên của bạn có tiết dạy ngay sau buổi học của bạn thì họ vẫn cần phải kết thúc buổi học vào thời gian đã định.
 • What payment methods do you accept? -- Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?
  We accept cash, domestic bank transfer or domestic/international card payments. To help keep our membership prices low we prefer cash or bank transfer payments! At this time we are unable to process online payments via the website. View payment instructions here: Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng nội địa hoặc thẻ nội địa / quốc tế. Để giúp giữ giá các gói thành viên của chúng tôi thấp, chúng tôi ưu tiên thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng!
 • Can I negotiate a discount? -- Tôi có thể thương lượng giảm giá không?
  Unless we are advertising a specific promotional offer, all membership prices are set as advertised on our website. Our rates are highly competitive in the area and help us to ensure that we can maintain our center to a high standard and pay our team a fair salary. Trừ khi chúng tôi đang quảng cáo một ưu đãi khuyến mại cụ thể, tất cả giá thành viên được đặt cố định như thông tin trên trang web của chúng tôi. Mức giá của chúng tôi rất cạnh tranh trong khu vực và giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể duy trì trung tâm của mình theo tiêu chuẩn cao và trả cho nhóm của chúng tôi một mức lương công bằng.
 • Can I pay for my membership through installments? -- Tôi có thể trả phí gói thành viên theo hình thức trả góp không?
  We can offer the following arrangements on a case by case basis: * The table demonstrates payments based on our standard pricing as of 01/01/2024, where payment plans are being used for 2:1, 3:1 etc. personal training memberships the payment values will be adjusted to reflect that. Terms and Conditions of Payment Plans: Payment Plans cannot be used in conjuction with any special offers or promotions. When a payment plan is agreed, the payment dates will be agreed at the start of the membership and confirmed in writing, if a payment is not made as per the agreement the membership will be canceled and any fees already paid will be forefieted. The member cannot use more sessions than what has already been paid for. The membership cannot be paused whilst there is an outstanding balance. If for any reason payments cannot be made on time, the member should contact the STAR team immediately. Tùy từng trường hợp, chúng tôi có thể đưa ra các thỏa thuận sau: Tôi có thể trả phí gói thành viên theo hình thức trả góp không? Tùy từng trường hợp, chúng tôi có thể đưa ra các thỏa thuận sau: * Bảng trên thể hiện các khoản thanh toán dựa trên mức giá tiêu chuẩn của chúng tôi kể từ ngày 01/01/2024, trong đó các gói thanh toán đang được sử dụng cho 2:1, 3:1, v.v. gói thành viên tập luyện cá nhân, giá trị thanh toán sẽ được điều chỉnh để phản ánh điều đó. Điều khoản và Điều kiện của Gói thanh toán: Thanh toán trả góp không thể được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi hoặc khuyến mãi đặc biệt nào. Khi kế hoạch thanh toán được thống nhất, ngày thanh toán sẽ được thỏa thuận khi bắt đầu gói thành viên và được xác nhận bằng văn bản, nếu thanh toán không được thực hiện theo thỏa thuận, gói thành viên sẽ bị hủy và mọi khoản phí đã thanh toán sẽ bị hủy bỏ. Thành viên không thể sử dụng nhiều buổi hơn số tiền đã được thanh toán trước. Gói thành viên không thể bị tạm dừng khi còn số dư chưa thanh toán. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà việc thanh toán không thể được thực hiện đúng hạn, thành viên nên liên hệ ngay với STAR.
 • Can I get a VAT receipt? -- Tôi có thể nhận được hóa đơn VAT không?
  Yes please let us know if you require a VAT receipt (red bill). Please note that all prices listed on our website do not include VAT. Có, vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn muốn yêu cầu hóa đơn VAT (hóa đơn đỏ). Xin lưu ý rằng tất cả giá niêm yết trên trang web của chúng tôi chưa bao gồm VAT.
 • Can I get a refund? -- Tôi có thể nhận tiền hoàn lại không?
  We operate a strict no refund policy. Chúng tôi thực hiện một chính sách không hoàn lại tiền nghiêm ngặt.
 • Do you have a gym I can use? -- Bạn có chỗ tập gym không?
  We have a small private gym facility, use of this must be pre-booked. Please chat with us online for more information and booking! Chúng tôi có một khu vực tập riêng nhỏ, việc sử dụng phải được đặt trước. Hãy nhắn tin trực tuyến với chúng tôi để biết thêm thông tin và đặt lịch!
 • What equipment do you have? -- Bạn có những thiết bị gì?
  As well as boxing bags, pads, gloves etc. we also have a range of free weight equipment including barbells, battle ropes, jump ropes, multigym, medicine balls, spin bike, boxes, benches. Cũng như bao đấm bốc, miếng đệm, găng tay, v.v., chúng tôi cũng có một loạt các thiết bị bao gồm tạ đòn, dây thừng, dây nhảy, giàn tập, bóng tạ, xe đạp, thùng tập, ghế tập.
 • Do you have changing rooms / showers? -- Bạn có phòng thay đồ/phòng tắm không?
  We have two bathrooms on our second floor, with showers available. Our changing rooms are single occupancy / gender neutral. Please ensure you bring your towel and washbag items! Chúng tôi có hai phòng tắm trên tầng hai, có vòi sen. Phòng thay đồ của chúng tôi dành cho một người/không phân biệt giới tính. Hãy đảm bảo bạn mang theo khăn tắm và các vật dụng cá nhân!
 • Do you have parking? -- Bạn có bãi đậu xe có sẵn không?
  We have a parking area in the basement. The security team are very friendly and helpful at the main entrance to the basement, but their English is a little limited.. When parking your motorbikes, please park as close as you can to the STAR entrance at the back and you do not need to lock the motorbike neck, as they guards might move the bikes around. Chúng tôi có khu đỗ xe ở dưới tầng hầm. Đội ngũ bảo vệ rất thân thiện và luôn giúp bạn tại lối vào hầm, nhưng tiếng Anh của họ còn hạn chế... Khi gửi xe máy, vui lòng để phía trước gần lối vào STAR nhất có thể và bạn không cần phải khóa cổ xe để thuận tiện cho bảo vệ có thể sắp xếp và di chuyển xe.
 • Can I wear training shoes in the center? -- Tôi có thể đi giày tập ở trung tâm không?
  No outside shoes are permitted on the mat. Clean specialist shoes are allowed e.g. boxing boots. Không được phép mang giày bên ngoài vào thảm. Giày chuyên dụng sạch được cho phép, ví dụ: giày boxing
 • Do I need my own gloves and wraps? -- Tôi có cần găng tay và khăn quấn của riêng mình không?
  We have plenty of gloves and wraps available in the center which are shared, we rotate these items and clean after each use. We also have gloves and wraps available for purchase at reception. We have specialist children gloves for our Young STAR members. Chúng tôi có rất nhiều găng tay và khăn quấn ở trung tâm được dùng chung và sẽ được thay thế, vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi cũng có sẵn găng tay và khăn quấn để mua tại quầy lễ tân Chúng tôi có găng tay trẻ em chuyên dụng cho các thành viên STAR NHÍ của chúng tôi.
 • Do you have drinking water at the center? -- Bạn có nước uống ở trung tâm không?
  We have complimentary chilled water available. You are encouraged to bring your own drinking bottle. Chúng tôi có sẵn nước lạnh miễn phí. Bạn được khuyến khích mang theo bình nước uống của riêng mình.
 • What is the STAR app? -- Ứng dụng STAR là gì?
  All members have access to the STAR app and this allows them to manage their membership, book, cancel, amend sessions, message the STAR team directly and receive service updates. Tất cả các thành viên đều có quyền truy cập vào ứng dụng STAR và điều này cho phép họ quản lý tư cách thành viên của mình, đặt chỗ, hủy, sửa đổi tiết, nhắn tin trực tiếp cho đội ngũ STAR và nhận các thông tin cập nhật về dịch vụ.
 • How do I access the app? -- Làm cách nào để truy cập ứng dụng?
  Our website and app is hosted by Wix.com. To access the app you can download the FIT BY WIX app on all ios, android, windows etc. When you join STAR the reception team will assist you in setting up the app and linking to your membership. Trang web và ứng dụng của chúng tôi được lưu trữ bởi Wix.com. Để truy cập ứng dụng, bạn có thể tải ứng dụng FIT BY WIX trên tất cả iOS, android, windows, v.v. Khi bạn tham gia STAR, đội ngũ lễ tân sẽ hỗ trợ bạn thiết lập ứng dụng và liên kết với gói thành viên của bạn.
 • How can I view my membership status on the app? -- Làm cách nào để tôi có thể xem trạng thái thành viên của mình trên ứng dụng?
  Open the Fit By Wix app - Select the “My Profile” function - Select “My Subscriptions” You will be able to view your current and previous memberships from including checking how many sessions you have left and your expiry date. Mở ứng dụng FIT BY WIX Chọn chức năng “Hồ sơ của tôi” Chọn “Đăng ký của tôi” Bạn sẽ có thể xem các gói thành viên hiện tại và trước đây của mình, bao gồm cả việc kiểm tra số tiết còn lại của bạn và ngày hết hạn của bạn.
 • How can I book my session on the app? -- Làm cách nào tôi có thể đặt trước tiết tập của mình trên ứng dụng?
  Open the Fit By Wix App For personal training, gym only, self-defense - select “book a session” For group training - select Group Classes Select the session type you want Select an available date/time with your coach Confirm the booking. Mở ứng dụng FIT BY WIX Đối với đào tạo cá nhân, only gym, tự vệ - chọn "đặt một buổi" Để tập theo nhóm - hãy chọn Lớp nhóm Chọn buổi bạn muốn Chọn một ngày / giờ có sẵn với huấn luyện viên của bạn Xác nhận đặt lịch.
 • How can I cancel my booking on the app? -- Làm cách nào để hủy đặt chỗ trên ứng dụng?
  Open the Fit by Wix app Select the “My Profile” function Select “My Bookings” Edit the booking you wish to amend/cancel Mở ứng dụng FIT BY WIX Chọn chức năng “Hồ sơ của tôi” Chọn “Đặt chỗ của tôi” Chỉnh sửa đặt chỗ bạn muốn sửa đổi / hủy bỏ
 • How can I contact STAR on the app? -- Làm cách nào để liên hệ với STAR trên ứng dụng?
  Open the Fit by Wix app Select the chat function Message STAR Kickboxing and Fitness Mở ứng dụng FIT BY WIX Chọn chức năng trò chuyện Nhắn tin cho STAR Kickboxing và Fitness
 • Can you provide a private area for training? -- Bạn có thể cung cấp một khu vực riêng để tập luyện?
  The team at STAR works hard to ensure that the centre, services and training environment is inclusive and comfortable for all. We have a second training space on our second floor that can be used for private sessions. For example a member did not feel comfortable training in a room with mixed genders. If this is requested, the team will need to coordinate this with the member and coach to ensure that the room is available as it is also used for other activities throughout the week. Đội nhóm tại STAR làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng trung tâm, dịch vụ và môi trường tập luyện đều hòa nhập và thoải mái cho tất cả mọi người. Chúng tôi có không gian tập luyện thứ hai trên tầng hai có thể được sử dụng cho các buổi tập riêng tư. Ví dụ, một thành viên không cảm thấy thoải mái khi tập luyện trong một căn phòng có nhiều giới tính khác nhau. Nếu điều này được yêu cầu, đội nhóm sẽ cần phối hợp với thành viên và huấn luyện viên để đảm bảo rằng phòng còn trống vì nó cũng được sử dụng cho các hoạt động khác trong suốt cả tuần.
 • Do you offer female only classes? -- Bạn có cung cấp các lớp tập luyện chỉ dành cho nữ không?
  At this time we are unable to offer female only classes/training, this is due to having an all-male coaching team (with exception to our yoga teachers). STAR is actively seeking to recruit female martial arts coaches, however, this is challenging due to a lack of female representation in the industry in Vietnam. Our coaches act with the upmost professionalism and the STAR team aim to ensure that everyone feels comfortable and safe in our training environment. If you have any specific concerns, questions and requirements our female co-owner Gemma is always available to discuss these in a private setting and will work with the team to ensure that individual needs are met wherever possible. Tại thời điểm này, chúng tôi không thể cung cấp các lớp/tập luyện chỉ dành cho nữ, điều này là do có đội ngũ huấn luyện toàn nam (ngoại trừ giáo viên yoga của chúng tôi). STAR đang tích cực tìm kiếm các nữ huấn luyện viên võ thuật, tuy nhiên, điều này đang gặp nhiều thách thức do thiếu đại diện nữ trong ngành tại Việt Nam. Huấn luyện viên của chúng tôi hoạt động với tính chuyên nghiệp cao nhất và đội ngũ STAR mong muốn đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy thoải mái và an toàn trong môi trường tập luyện của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm, câu hỏi và yêu cầu cụ thể nào, Gemma, nữ đồng sở hữu của chúng tôi, luôn sẵn sàng thảo luận những vấn đề này trong môi trường riêng tư và sẽ làm việc với nhóm để đảm bảo rằng các nhu cầu cá nhân được đáp ứng bất cứ khi nào có thể.
 • Is STAR LGBTQ+ friendly? -- STAR LGBTQ+ có thân thiện không?
  The team at STAR works hard to ensure that the centre, services and training environment is inclusive and comfortable for all, including the LGBTQ+ community. Our coaches act with the utmost professionalism and the STAR team aim to ensure that everyone feels comfortable and safe in our training environment. The team receives training and guidance on a regular basis in relation to understanding how they should behave and communicate with everyone, this is especially important given our Vietnamese team work with people from many backgrounds and cultures. Our staff are very pro-active in ensuring that the rules of the centre are followed by all, this includes ensuring all members behave in a respectful manner towards each other. We aim to provide facilities and services suitable to all, this includes gender neutral, single occupancy changing rooms, our services are not specifically targeted to any specific groups or personal characteristics. If you have any specific concerns, questions and requirements our co-owner Gemma is always available to discuss these in a private setting and will work with the team to ensure that individual needs are met wherever possible. Đội ngũ tại STAR làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng trung tâm, dịch vụ và môi trường đào tạo mang tính hòa nhập và thoải mái cho tất cả mọi người, bao gồm cả cộng đồng LGBTQ+. Các huấn luyện viên của chúng tôi hành động với sự chuyên nghiệp tối đa và đội ngũ STAR mong muốn đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy thoải mái và an toàn trong môi trường tập luyện của chúng tôi. Đội ngũ được đào tạo và hướng dẫn thường xuyên để hiểu cách họ nên cư xử và giao tiếp với mọi người, điều này đặc biệt quan trọng khi đội ngũ Việt Nam của chúng tôi làm việc với những người thuộc nhiều nền văn hóa và chủng tộc khác nhau. Nhân viên của chúng tôi rất chủ động trong việc đảm bảo rằng tất cả các quy tắc của trung tâm đều được tuân thủ, điều này bao gồm việc đảm bảo tất cả các thành viên cư xử một cách tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi mong muốn cung cấp cơ sở vật chất và dịch vụ phù hợp với tất cả mọi người, bao gồm phòng thay đồ dành cho một người, trung lập về giới tính, các dịch vụ của chúng tôi không nhắm mục tiêu cụ thể đến bất kỳ nhóm hoặc đặc điểm cá nhân cụ thể nào. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm, câu hỏi và yêu cầu cụ thể nào, Gemma, người đồng sở hữu của chúng tôi, luôn sẵn sàng thảo luận những vấn đề này trong môi trường riêng tư và sẽ làm việc với nhóm để đảm bảo rằng các nhu cầu cá nhân được đáp ứng bất cứ khi nào có thể.
 • Is the centre and STAR services accessible to those with a disability? -- Người khuyết tật có thể tiếp cận trung tâm và các dịch vụ STAR không?
  One of our aims is to make martial arts accessible to all. The team has experience in designing programs and working with people who have very specific needs. We aim wherever possible to create a training environment that is suitable to everyone. If you have a disability and require some specific adjustments, we encourage you to discuss those needs with Gemma and Phu (owners of STAR) in the first instance so that we can work out an individualised plan to benefit you and ensure that you can have the most effective and enjoyable experience with STAR. Một trong những mục tiêu của chúng tôi là làm cho võ thuật có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Đội ngũ có kinh nghiệm thiết kế chương trình và làm việc với những người có nhu cầu rất cụ thể. Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường tập luyện phù hợp với mọi người ở mọi nơi có thể. Nếu bạn bị khuyết tật và cần một số điều chỉnh cụ thể, chúng tôi khuyến khích bạn thảo luận những nhu cầu đó với Gemma và Phú (chủ sở hữu của STAR) ngay từ đầu để chúng tôi có thể vạch ra một kế hoạch cá nhân nhằm mang lại lợi ích cho bạn và đảm bảo rằng bạn có thể có được trải nghiệm hiệu quả và thú vị nhất với STAR.
 • Am I too old to train at STAR? -- Tôi có quá lớn tuổi để tập luyện tại STAR không?
  We aim to make our services accessible to all. There is no upper age limit. Before joining your first session at STAR we will ask you to complete a new member questionnaire. One of the questions is your date of birth, along with various questions about your health, all of this information is kept confidential. We ask these questions to build a picture of your current circumstances in relation to your training so that we can create a personalised training program that is safe and effective for you. Chúng tôi mong muốn làm cho tất cả mọi người có thể tiếp cận dịch vụ của mình. Không có giới hạn độ tuổi. Trước khi tham gia buổi tập đầu tiên của bạn tại STAR, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoàn thành bảng câu hỏi dành cho thành viên mới. Một trong những câu hỏi là ngày sinh của bạn, cùng với nhiều câu hỏi khác về sức khỏe của bạn, tất cả những thông tin này đều được giữ bí mật. Chúng tôi đặt những câu hỏi này để xây dựng một bức tranh về hoàn cảnh hiện tại liên quan đến việc tập luyện của bạn để chúng tôi có thể tạo ra một chương trình tập luyện cá nhân hóa an toàn và hiệu quả cho bạn.
Anchor 1

Bạn có câu hỏi nào không?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi nếu như bạn có bất kì thắc mắc nào mà chưa được giải đáp trên website này nhé

bottom of page